Welkom

Hartelijk welkom op de website van Onderzoek van Onderwijs, het tijdschrift over onderwijsresearch en -vernieuwing. Het tijdschrift richt zich op doceren en studeren in het hoger onderwijs.

Bekijk het werkvormenboek voor digitale lessen

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Artikelen in de categorie: Artikelen ×
Artikelen

Selectie van professionele taaltaken: wat leren we uit een werkplekbevraging

In de huidige praktijk van het hoger beroepsonderwijs ligt de focus eerder op de ontwikkeling van academisch dan op professioneel taalgebruik. Hbo-studenten horen echter ook taalcompetent te worden in hun toekomstige beroep. Maar hoe krijgen beroepsopleidingen zicht op relevante beroepstaalcompetenties? In dit artik...

Artikelen

Collaborative Learning-by-Teaching: Een veelbelovende aanpak voor Train-de-Trainer/Docent programma’s

“The best way to learn is to teach.”

Frank Oppenheimer

 

In Train-de-Trainer en Train-de-Docent programma’s is de tijd vaak beperkt om deelnemers klaar te stomen voor het vak van trainer/docent. Hoe kun je die tijd zo effectief mogelijk benutten? Deze vraag hebben wij ons gesteld in de Train-de-Trainer cursus...

Artikelen

Sustainable Educational Development. Het uitwisselen van ervaringen in Denemarken

Conferentieverslag van het International Consortium for Educational Development (ICED), 31 mei - 3 Juni 2022, Aarhus, Denemarken

Het International Consortium for Educational Development (ICED) hield van 31 mei tot 3 juni 2022 haar dertiende conferentie in Aarhus, Denemarken. Bij het ICED zijn verschillende nationale netwerken van onderwijskundige dienstverlening (Educational Development) in het hoger onderwijs aangesloten. In totaal spreken w...

Artikelen

Hoger onderwijs en living labs – Collectief leren en innoveren

Het domein Gezondheidszorg en Welzijn van Zuyd Hogeschool ziet in living labs kansen om nauwe samenwerking tussen praktijk, onderwijs en onderzoek te realiseren. In living labs komen onderwijs en praktijkleren, onderzoek en innoveren samen. Hoe je het hoger onderwijs goed geïntegreerd krijgt in living labs is het th...

Artikelen

De student aan het roer

Zelfregulerend leren in academische vorming bij de bachelor Geneeskunde

Academische vorming is een cruciaal onderdeel van elke universitaire opleiding. Bij de Universiteit van Amsterdam is in september 2016 een nieuw bachelor Geneeskunde curriculum gestart, Epicurus, waarbij meer aandacht is voor onderwijs in academische vorming. Zelfregulatie is hierin een belangrijk didactische uitgan...

Artikelen

Aandachtspunten voor het ondersteunen van docenten bij onderwijsveranderingen naar aanleiding van onderzoek tijdens de coronacrisis

Door de wereldwijde coronapandemie moest in het voorjaar van 2020 in korte tijd overgegaan worden op volledig online afstandsonderwijs. Een ongekende situatie voor het hoger onderwijs binnen en buiten Nederland. Enkele maanden na de eerste lockdown hebben wij onderzoek gedaan naar de ervaringen van docenten van de U...

Artikelen

Van frustratie naar kans: hoe teamcoaching studententeams kan helpen

Samenwerken doen we als vanzelfsprekend, ook in het Hoger Onderwijs. Toch gaat samenwerken niet altijd goed. In dit onderzoek is onderzocht of teamcoaching aan de hand van de Team Diagnostic Survey (TDS) helpt om studenten beter te laten samenwerken én presteren. Hoewel de onderzoeksresultaten niet significant zijn,...

Artikelen

Waarom studenten naar hun lessen komen en docenten een pluim geven

Onderzoek naar factoren die een rol spelen bij aanwezigheid van studenten verpleegkunde bij onderwijsgroepen.

Tot het studiejaar 2018-2019 stelde de opleiding Verpleegkunde van de Hogeschool Leiden de aanwezigheid bij de praktijklessen in verpleegtechnische en communicatieve vaardigheden verplicht. Het afschaffen van deze verplichting leidde tot discussies onder docenten over het belang van de aanwezigheid van studenten bij...

Artikelen

Leren van complexe vraagstukken uit de praktijk: hoe complex mag het zijn?

Het werken aan complexe vraagstukken uit de beroepspraktijk kan voor studenten motiverend en effectief zijn om future skills te ontwikkelen, zoals samenwerkingsvaardigheden, probleemoplossingsvaardigheden, ontwerpvaardigheden en communicatieve vaardigheden. De vraag is echter hoe complex deze vraagstukken dienen te ...

Artikelen

Meerwaarde van integratieve leeromgevingen bij het verkrijgen van professionele oordelen binnen programmatisch toetsen

In het hoger (beroeps)onderwijs kiezen steeds meer opleidingen voor een nieuwe benadering van toetsing: programmatisch toetsen. Programmatisch toetsen is een toetsconcept waarbij de gehele ontwikkeling van een student centraal staat. Beslissingen over een student worden pas genomen als voldoende informatie beschikba...

Artikelen

Ontwerpen van integratieve leeromgevingen in het hoger beroepsonderwijs

In het licht van de ambities van de verenigde hogescholen om uitdagende en rijke leeromgevingen te ontwerpen (Vereniging Hogescholen, 2019) is het belangrijk om een optimale verbinding te realiseren tussen de contexten van ‘school’ en ‘werk’. In dit artikel presenteren we verschillende soorten leeromgevingen op de g...

Artikelen

Community Based Research

De relevantie van samenwerking met maatschappelijke partners voor studenten die onderzoek doen

Docenten van de Universiteit Utrecht hebben een onderwijsprogramma ontwikkeld om bachelor studenten van Humanities kennis te laten maken met Community Based Research (CBR). Het doel is de maatschappelijke betrokkenheid van studenten te vergroten, hen de sociale relevantie van hun studie te laten ervaren en hen de mo...

Artikelen

Een sprintaanpak voor het ontwikkelen van modulen

Ervaringen van docentontwerpers in het Hoger Onderwijs

 

Tijdens onderwijsvernieuwingen vervullen hogeschooldocenten steeds vaker de ontwerpersrol, ondanks dat zij niet altijd voorbereid zijn op deze rol. Hierdoor sluit het ontwikkelde onderwijs niet altijd aan op de uitgangspunten van de onderwijsvernieuwing. Het aanbieden van ondersteuning tijdens het ontwerpproces h...

Artikelen

Lerend en onderzoekend samenwerken in Professionele Werkplaatsen

Een pilotstudie naar de praktische bruikbaarheid van een instrumentarium om de samenwerking in innovatieve leerwerkomgevingen te evalueren en versterken

 

Om het samen werken en leren van innovatieve leerwerkomgevingen in het HBO, zoals professionele werkplaatsen, te verbeteren, is behoefte aan inzicht in de werkzame factoren in de samenwerking tussen verschillende actoren uit verschillende organisaties. Het Ontwikkelinstrument Lerend en Onderzoekend Samenwerken (O...

Artikelen

Meer dan betrouwbaarheid

Professionele integriteit in mensgerichte beroepen

Tijdens de corona-pandemie werden persoonlijke gegevens van mensen die zich door de GGD lieten testen of vaccineren bekeken, uitgelekt of zelfs verhandeld. De gebrekkige beveiliging van de computersystemen veroorzaakte veel ophef. Maar achter elk data-lek gaat een medewerker schuil. Die positie maakt professionele i...

Artikelen

Kritisch denken in het hoger onderwijs

Een verkenning onder premasterstudenten en reguliere voltijdstudenten binnen het domein Maatschappij & Organisatie naar het kritische bewustzijn en de betekenis die zij daaraan geven.

Het doel van deze studie is om te achterhalen hoe hbo-studenten HRM en Bedrijfskunde aan het eind van hun opleiding invulling geven aan hun kritisch bewustzijn. Deze vraagt komt voort uit eerder onderzoek (Zinsmeister & Bay, 2019) waarin studenten die binnen deze opleidingen het premasterprogramma sociologie volgden...

Artikelen

Onderwijsklimaat en intrinsieke studiemotivatie

In dit artikel wordt ingegaan op de wijze waarop een motiverend onderwijsklimaat en intrinsieke motivatie bij studenten aan het hoger onderwijs samenhangen en de mate waarin de persoonlijkheid van studenten deze samenhang modereert. Daarnaast wordt bestudeerd welke lessen getrokken kunnen worden uit vakken die stude...

Artikelen

Verkenning Engelstalige bachelorprogramma’s

Overwegingen en aanbevelingen voor een doeltreffende implementatie

Het Nederlands Hoger Onderwijs is, na het Verenigd Koninkrijk, marktleider op het gebied van English-Medium Instruction (EMI) onderwijs in Europa. Naast masteropleidingen, zien we de afgelopen jaren een flinke toename van Engelstalige bachelorprogramma’s. Studies naar gevolgen van de overgang naar een andere taal zi...

Artikelen

Hybride leren, wat is dat nu eigenlijk?

Een Delphi studie naar een heldere definitie en een passend model voor hybride leeromgevingen

Hybride leren betekent dat verschillende leeromgevingen worden gecombineerd tot een verweven geheel. Diverse interpretaties worden echter door elkaar gebruikt. De invulling van de term ‘hybride leren’ in de literatuur kan, op enkele uitzonderingen na, in twee grote groepen worden ingedeeld, zo blijkt uit een reviews...

Artikelen

Het welbevinden van studenten hoger onderwijs: De impact van studentgecentreerde competentiegerichte leeromgevingen

Dit actieonderzoek bestudeert de relatie tussen het welbevinden van studenten en leeraspecten, in een studentgecentreerde, competentiegerichte leeromgeving. Bachelorstudenten Informatica van de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) namen deel aan een bevraging betreffende welbevinden en leeraspecten. De analyse van de...

Artikelen

Keuzevrijheid voor master studenten: van last tot lust

Een workshopserie om individuele ontwikkeling en bewustwording te stimuleren

Masterstudenten van de Graduate School of Life Sciences hebben veel mogelijkheden om te kiezen en het programma te personaliseren. Veel studenten blijken deze keuzevrijheid echter niet optimaal te benutten en niet doelgericht te kiezen. Om studenten te ondersteunen bij hun keuzes werd een onderwijsvorm ontwikkeld wa...

Artikelen

Studenten in coronatijd

Sinds 13 maart is het reguliere onderwijs op de hogeschool waar ik werk stilgelegd. Alles gebeurt sinds die dag online. In het begin was het erg wennen, maar na enkele weken heeft alles redelijk zijn vorm en plek gevonden. We kunnen gelukkig met elkaar verder. Technisch gezien loopt het naar wens, maar het voelt ook...

Artikelen

Wat betekende de coronalockdown voor het hoger onderwijs?

Verslag van een exploratief onderzoek

Half maart 2020 is een belangrijk moment voor Nederland en België; er treedt een algehele lock-down in werking om de verspreiding van het Corona-virus in te dammen. Dit heeft grote gevolgen voor het onderwijs; er worden allerlei creatieve oplossingen bedacht om toch in contact te blijven met studenten en om op een z...