Redactioneel

Verschillende aspecten van de leeromgeving belicht

Redactie

Ook al is ons een aantal beperkingen opgelegd, we hoeven ons niet te vervelen. Ten eerste lijkt de politiek er alles aan te doen om ons bezig te houden. En dan het weer: als je net je zonnebril hebt opgezet, moet je terug voor je muts en moonboots. Maar bovenal: OvO nummer 1 van 2021 ligt voor u met drie prachtige a...

Artikelen

Kritisch denken in het hoger onderwijs

Een verkenning onder premasterstudenten en reguliere voltijdstudenten binnen het domein Maatschappij & Organisatie naar het kritische bewustzijn en de betekenis die zij daaraan geven.

Het doel van deze studie is om te achterhalen hoe hbo-studenten HRM en Bedrijfskunde aan het eind van hun opleiding invulling geven aan hun kritisch bewustzijn. Deze vraagt komt voort uit eerder onderzoek (Zinsmeister & Bay, 2019) waarin studenten die binnen deze opleidingen het premasterprogramma sociologie volgden...

Columns

Meer geld voor HO, maar dan ook voor onderzoek van HO!!

Column

In verschillende programma’s van politieke partijen en studentenorganisaties is gepleit voor meer geld voor HO. Om meer docenten aan te stellen, de basisbeurs weer in te voeren, leuker en effectiever online onderwijs te ontwikkelen, etc. Uiteindelijk om de onderwijskwaliteit van het HO te verbeteren. In die wensenli...

Artikelen

Onderwijsklimaat en intrinsieke studiemotivatie

In dit artikel wordt ingegaan op de wijze waarop een motiverend onderwijsklimaat en intrinsieke motivatie bij studenten aan het hoger onderwijs samenhangen en de mate waarin de persoonlijkheid van studenten deze samenhang modereert. Daarnaast wordt bestudeerd welke lessen getrokken kunnen worden uit vakken die stude...

Artikelen

Verkenning Engelstalige bachelorprogramma’s

Overwegingen en aanbevelingen voor een doeltreffende implementatie

Het Nederlands Hoger Onderwijs is, na het Verenigd Koninkrijk, marktleider op het gebied van English-Medium Instruction (EMI) onderwijs in Europa. Naast masteropleidingen, zien we de afgelopen jaren een flinke toename van Engelstalige bachelorprogramma’s. Studies naar gevolgen van de overgang naar een andere taal zi...

Publiceer je onderzoek, vul OvO!

Oproep

Terugblikkend op de afgelopen jaargang van OvO constateren we dat steeds meer auteurs ons weten te vinden met interessante onderzoekartikelen over het hoger onderwijs en de rol van docenten daarin. Daar zijn we heel blij mee. Wij blijven op zoek naar kopij om interessante nummers te kunnen realiseren. Dus heb je een...

Redactioneel

Dankjewel redactieleden van weleer!

Nu de nieuwe redactieploeg van Onderzoek van Onderwijs stilaan vorm krijgt, willen we graag onze oud-redactieleden nog even in de bloemetjes zetten!

 

Artikelen

Hybride leren, wat is dat nu eigenlijk?

Een Delphi studie naar een heldere definitie en een passend model voor hybride leeromgevingen

Hybride leren betekent dat verschillende leeromgevingen worden gecombineerd tot een verweven geheel. Diverse interpretaties worden echter door elkaar gebruikt. De invulling van de term ‘hybride leren’ in de literatuur kan, op enkele uitzonderingen na, in twee grote groepen worden ingedeeld, zo blijkt uit een reviews...

Columns

Behoud onderwijskwaliteit

Geef opleidingsmanager ruimte in coronatijd

Ik was vast van plan deze keer niet over corona te schrijven, maar we lijken af te stevenen op een volledige lockdown. Corona negeren is dus voorlopig uitgesloten. Iedereen in het HO heeft last van corona en de onderwijskwaliteit is direct in het geding. Velen zijn verantwoordelijk voor die onderwijskwaliteit, maar ...

Artikelen

Het welbevinden van studenten hoger onderwijs: De impact van studentgecentreerde competentiegerichte leeromgevingen

Dit actieonderzoek bestudeert de relatie tussen het welbevinden van studenten en leeraspecten, in een studentgecentreerde, competentiegerichte leeromgeving. Bachelorstudenten Informatica van de Universiteit Antwerpen (UAntwerpen) namen deel aan een bevraging betreffende welbevinden en leeraspecten. De analyse van de...

Redactioneel

Wat houdt ons bezig: hybride onderwijs, motivatie en verbonden blijven!

 

 

 

Uit de praktijk

Interessante links

Het Digitale Werkvormenboek

De COVID-19 situatie heeft de onderwijswereld overhoop gegooid en ervoor gezorgd dat we massaal zijn overgestapt op digitaal lesgeven. Nu de eerste crisisfase achter de rug is, is er tijd en rust gekomen om meer stil te staan bij digitaal lesgeven. Want ook in de toekomst zal digitaal lesgeven in een groot deel van ...

Redactioneel

De redactie stelt zich voor

Dr. Tamara van Schilt-Mol is lector Eigentijds Beoordelen en Beslissen bij het onderzoeksteam Kwaliteiten van Leraren van de Academie Educatie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Daarnaast is zij academic director van de Master Toetsdeskundige van Fontys. Binnen haar lectoraat ligt de focus op de vraag hoe een...

Redactioneel

Redactioneel

Onderwijs in tijden van Corona

Online onderwijs -hoe kan het ook anders in tijden van corona- springt er uit als thema in het OvO nummer dat voor u ligt. En zoals altijd als ik de formulering ‘in tijden van….’ hoor, ben ik terug in dat prachtige boek van Marquez: Liefde in tijden van cholera. In het boek speelt cholera een rol op de achtergrond. ...

Recensies

Boek recensie

Teaching Interculturally - A Framework for Integrating Disciplinary Knowledge and Intercultural Development

Het waarderen van diversiteit en het geven van effectief onderwijs aan alle studenten vraagt van docenten om niet alleen een goed docent te zijn maar ook om een interculturele pedagogische aanpak te ontwikkelen. Zo stelt Peter Felten in het voorwoord van Lee et al. (2017). En dit gebeurt volop, soms met vallen en op...

Columns

Corona; een gouden kans voor landelijk onderzoek naar online-onderwijs

We leven in een bizarre tijd. Corona beheerst ons dagelijks leven en dat blijft nog lang zo. Gouden tijden voor online-onderwijs; ik wees daar in mijn vorige column op. Het is een ‘’blessing in disguise’’, lijkt het. Online-onderwijs biedt een uitkomst nu de 1.5 meter het hele onderwijsveld in een houdgreep houdt. H...

Artikelen

Keuzevrijheid voor master studenten: van last tot lust

Een workshopserie om individuele ontwikkeling en bewustwording te stimuleren

Masterstudenten van de Graduate School of Life Sciences hebben veel mogelijkheden om te kiezen en het programma te personaliseren. Veel studenten blijken deze keuzevrijheid echter niet optimaal te benutten en niet doelgericht te kiezen. Om studenten te ondersteunen bij hun keuzes werd een onderwijsvorm ontwikkeld wa...

Artikelen

Studenten in coronatijd

Sinds 13 maart is het reguliere onderwijs op de hogeschool waar ik werk stilgelegd. Alles gebeurt sinds die dag online. In het begin was het erg wennen, maar na enkele weken heeft alles redelijk zijn vorm en plek gevonden. We kunnen gelukkig met elkaar verder. Technisch gezien loopt het naar wens, maar het voelt ook...

Artikelen

Wat betekende de coronalockdown voor het hoger onderwijs?

Verslag van een exploratief onderzoek

Half maart 2020 is een belangrijk moment voor Nederland en België; er treedt een algehele lock-down in werking om de verspreiding van het Corona-virus in te dammen. Dit heeft grote gevolgen voor het onderwijs; er worden allerlei creatieve oplossingen bedacht om toch in contact te blijven met studenten en om op een z...

Redactioneel

Inhoud – nr. 1, mei 2020 – jaargang 49

Redactioneel

Redactioneel – nr. 1, mei 2020 – jaargang 49

Karin Smit neemt kort de inhoud van het tijdschrift door.

Weten

Team-based Learning: best practice voor effectief en leuker leren!

In de huidige maatschappij veroudert kennis snel. Er worden meer generieke vaardigheden gevraagd zoals: probleemoplossend vermogen, samenwerken, goed communiceren en levenslang leren. De onderwijspraktijk lijkt nog niet volledig in lijn met deze aan startende beroepsbeoefenaars gestelde eisen. Traditioneel onderwijs...

Redactioneel

De redactie stelt zich voor

Redactieleden Ann Stes en Riekje de Jong stellen zich aan je voor.

Columns

Column - Een virus als (wellicht grootste) onderwijsvernieuwer

"Als HO nu niet instapt in dit proces, is dat een dramatisch gemiste kans waarvan men nog jaren last zal hebben."

Weten

In gesprek met…. dr. Anja Boevé over onderzoek naar innovaties op het gebied van toetsing

Een interview met dr. Anja Boevé over haar promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen waarin zij vier onderwijsinnovaties op het gebied van toetsing onder de loep nam.

Weten

Verklaren persoonlijkheid en studiekeuze verschillen in studiemotivatie in het hoger onderwijs?

De vraag die in dit artikel centraal staat is in hoeverre intrinsieke studiemotivatie van studenten samenhangt met hun persoonlijkheid en gekozen studierichting. Om deze vraag te beantwoorden is meer dan 800 hbo-studenten van vier verschillende faculteiten (van een onderwijsinstelling in het zuiden van Nederland) ee...

Weten

Interessante links naar online onderwijs

Voor informatie over online onderwijs kun je terecht bij een aantal organisaties. De links naar de websites vind je in dit artikel. Voor meer algemene informatie over docentprofessionalisering in het HO en voor interessante, belangrijke bijeenkomsten verwijzen we tevens naar de website van EHON.

Redactioneel

Oproep: nieuwe redactieleden en kopij zijn welkom!

De redactie is blij met het huidige redactieteam, maar we zoeken nog steeds meer redactieleden. We zouden dit werk graag met nog meer mensen willen doen. En we zijn altijd op zoek naar kopij.

Redactioneel

Inhoud - nr. 2, oktober 2019 - jaargang 48

Redactioneel

Redactioneel - nr. 2, oktober 2019 - jaargang 48

Karin Smit neemt kort de inhoud van het tijdschrift door.

Weten

Studie(keuze)motieven van pabostudenten

Een beschrijving van een studie om inzicht te krijgen in de motieven van pabo-studenten om voor de pabo te kiezen en na de start deze opleiding voort te zetten, of te switchen en er vroegtijdig mee te stoppen.

Redactioneel

De redactie stelt zich voor

Gerard Spaai en Evelyn van de Veen zijn nieuwe redactieleden van het tijdschrift en stellen zich voor.

Weten

Cognitieve psychologie en onderwijs: een verslag van het onderwijscongres "Making Shift Happen"

Een verslag van het onderwijscongres dat georganiseerd is rondom John Sweller (emeritus professor, University of New South Wales) en zijn lezing over Cognitieve Belasting Theorie. Zijn theorie ligt vaak aan de basis voor argumenten voor het model van directe instructie (leren als een begeleid proces) in het debat ov...

Weten

Bindend Studieadvies (BSA): Paardenmiddel of sluitstuk van kwaliteitszorg?

Om een beeld te krijgen van de effecten van de invoering van een Bindend Studieadvies (BSA) op het studierendement en de selectieve en verwijzende functie van het eerste studiejaar van de bacheloropleiding is een literatuuronderzoek uitgevoerd.

Redactioneel

Agenda

Een overzicht van congressen en activiteiten op het gebied van onderwijs van oktober 2019 tot juni 2020.

Redactioneel

Inhoud - nr. 1, mei 2019 - jaargang 48