Redactioneel

Redactioneel - nr. 1, mei 2019 - jaargang 48

Praktijkonderzoek

Nederlandse verpleegkundigen en hun competenties voor ethisch overleg

Bart Cusveller en Annemiek Schep-Akkerman schrijven over verpleegkundigen, ethiek en de plek van ethiek in de opleiding. In dit artikel wordt de vraag gesteld in hoeverre verpleegkundigen en verpleegkundestudenten competenties ontwikkelen voor deelname aan ethisch overleg. Het antwoord op deze vraag zou gevolgen kun...

Weten

Lesson Study: Samen met collega’s en direct toepasbaar in de praktijk

Een interview met twee docenten van de Hogeschool Utrecht over Lesson Study, een puur praktijkgerichte manier van professionaliseren in teamverband. Zij geven een beeld van Lesson Study in de praktijk en vertellen over de meerwaarde ervan.

Weten

Lectoraat onder de loep

Fuusje de Graaff heeft een evaluatiemodel ontwikkeld waarmee zowel de wetenschappelijke bijdrage als de praktijkgerichtheid van onderzoek van lectoraten op een kwalitatieve manier kan worden bepaald. In dit artikel past zij het vier stappen model toe op de 30 publicaties van het lectoraat Mantelzorg van De Haagse Ho...

Weten

Interessante publicaties

Korte recensies over:
- 'Op de schouders van reuzen. Inspirerende inzichten uit de cognitieve psychologie voor leerkrachten.' van auteurs: Paul. A. Kirschner, Luce Claessens & Steven Raaijmakers.
- 'How people learn II: Learners, Contexts, and Cultures (2018).' van uitgever: National Academic Press.

Doen

Agenda en oproep nieuwe redactieleden

Lees hier de agenda met activiteiten in mei, juni en september 2019 en een oproep voor nieuwe redactieleden voor het tijdschrift Onderzoek van Onderwijs.

Redactioneel

Inhoud - nr. 3, december 2018 - jaargang 47

Redactioneel

Redactioneel - nr. 3, december 2018 - jaargang 47

Columns

Verkeerde studiekeuze of verkeerd aanbod (of beide)?

Het stoort mij vreselijk, dat heel vaak alleen de studiekeuze, dus de student, de schuld (of aandacht) krijgt als het over uitval en vertraging gaat. Speelt het aanbod (het geheel van opleidingen, opzet van het onderwijs, begeleiding, toetsing) dan geen enkele rol? Hebben we niet simpelweg het rendement dat bij ons ...

Weten

Ho stop! Een interventie studie naar de opbrengsten van een weerbaarheidstraining bij studenten Maatschappelijk Werk & Dienstverlening aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Sociaal werkers in Nederland krijgen in hun werk vaak met agressie te maken. Veel meer dan voor de sociale transitie van januari 2015 komen medewerkers van welzijnsorganisaties, gemeenten en sociale teams bij mensen thuis. Deze ontwikkeling heeft gevolgen voor de veiligheid van professionals (Hogendorp, 2017). Hoe k...

Praktijkonderzoek

Studentbetrokkenheid stimuleren via autonomie

In dit artikel doen we verslag van een onderwijsinterventie naar het stimuleren van studentbetrokkenheid door het bieden van autonomie. Deze interventie bouwt voort op bevindingen van een eerder experiment (Peltenburg, Luijs, & Hunziker, 2016) dat liet zien dat studenten vinden dat meer autonomie samengaat met een g...

Weten

Het ontdekken van talenten in een talentgerichte leerroute

Sinds september 2016 kent de voltijd HRM-opleiding van de Fontys Hogeschool Human Resources Management en Toegepaste Psychologie een leerroute waarin studenten gericht werken aan het ontdekken van hun talenten. Om talenten te ontdekken werken studenten in kleine groepen aan vraagstukken uit het Human Resources Manag...

Redactioneel

Inhoud - nr. 2, oktober 2018 - jaargang 47

Redactioneel

Redactioneel - nr. 2, oktober 2018 - jaargang 47

Columns

De BSA-discussie: Meer werk maken van de verwijzende functie of echte systeemveranderingen?

De discussie over de BSA in het hoger onderwijs is weer eens los gebarsten. De aanleiding nu komt omdat minister Van Engelshoven heeft aangekondigd de norm voor een BSA te willen verlagen op maximaal 40 studiepunten. Een goed moment om als onderwijskundigen weer eens zelf na te denken, onderzoek te doen en aandacht ...

Praktijkonderzoek

Uitdagingen bij het stimuleren van diep leren in Small Private Online Courses (SPOCs)

Docenten in SPOCs (Small Private Online Courses) zijn ondervraagd over hun grootste uitdagingen bij het bereiken van diep leren. Resultaten laten zien dat de vijf meest voorkomende uitdagingen als volgt zijn: 1) Aansluiting tussen leerdoelen en leeractiviteiten 2) Inzicht in de behoeften van studenten 3) Flexibilite...

Praktijkonderzoek

Het verhogen van de formatieve waarde van summatieve toetsen door studentbetrokkenheid bij de toetscyclus

Het is van belang dat studenten bij aanvang van een studiedonderdeel de beoordelingscriteria en de vereiste standaarden begrijpen om tot de juiste prestatie te komen. De criteria voor succes dienen immers het uitgangspunt te zijn voor het leren van de student. In de praktijk blijken deze criteria echter lang niet al...

Weten

Institutional Change: Voices, Identities, Power, and Outcomes. Educational Developpers wisselen ervaringen uit in de Verenigde Staten

Conferentieverslag van de tweejaarlijkse bijeenkomst van het International Consortium for Educational Development (ICED), gehouden van 5 tot 8 juni 2018 in Atlanta, USA. Bij het ICED zijn verschillende nationale netwerken van onderwijskundige dinestverlening (Educational Development) in het hoger onderwijs aangeslot...

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Floris van Blankenstein.

Columns

Interdisciplinariteit: een baanbrekende ontwikkeling in universitair onderwijs?

Column door Hans van Hout, emeritus hoogleraar aan de UvA, in het bijzonder de onderwijskunde van het hoger onderwijs.

Weten

Impact van studentgecentreerde competentiegerichte leeromgevingen op de leerapproach

In dit actieonderzoek wordt de leerapproach van studenten in een studentgecentreerde competentiegerichte leeromgeving vergeleken met die in een
traditionele leeromgeving. Studenten uit de bachelor Informatica aan de Universiteit Antwerpen namen deel aan een bevraging betreffende aspecten die de
leerapproach beïnvloe...

Praktijkonderzoek

De invloed van docentgedragingen op de docent-studentrelatie

In dit artikel wordt uiteengezet welke gedragingen volgens studenten een positieve docent-student relatie (DSR) kenmerken en wat die gedragingen inhouden. Met een positieve DSR wordt een DSR bedoeld die volgens studenten bijdraagt aan hun motivatie. Als uitgangspunt wordt hiervoor een praktijkonderzoek gebruikt dat ...

Weten

Peer review in het hoger onderwijs: Praktische tips om peer review effectief in te zetten.

Elkaar feedback geven en peer review worden steeds belangrijker. Vandaar dat dit op Nederlandse universiteiten steeds meer gemeengoed wordt. Zo ook op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), waar in opdracht van de Dean van het TU/e Bachelor College met een praktijkonderzoek en literatuurstudie de volgende vrag...

Weten

Signaal

Story design, Het geheim achter een strategisch ijzersterk verhaal, Farah Nobbe en Natalie Holwerda-Mieras, Boom Uitgevers Amsterdam, 2017.

Redactioneel

Redactioneel.

Door Jill Whittingham.

Weten

Scholarship of Teaching and Learning: de missing link

Hans van Hout stelt in deze bijdrage dat 'scholarship' de kloof tussen fundamenteel onderzoek en onderwijspraktijk kan dichten.

Opinie

Dynamisch onderzoek in statisch onderwijs

In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag: Welke uitdagingen brengen de integratie van het onderwijs en onderzoek met zich mee in het HBO?

Weten

Simulatieleren in het verpleegkundig ethiekonderwijs: evaluatie van inleefsessies in het zorg-ethisch lab Zwolle

In het zorg-ethisch lab (ZEL) worden ‘inleefsessies’ gehouden waarin zorgverleners in opleiding met derden, vaak zelf (ervaren) zorgverleners, die de rol van zorgvrager ‘spelen’, een dagdienst in een woonzorgvorm nabootsen en evalueren. Dit document doet verslag van evaluaties van het ZEL: welke leerervaringen zegge...

Praktijkonderzoek

Soft skills als competentie in het HBO - Het creëren van draagvlak als competentie in het HBO

Draagvlak creëren betekent ervoor zorgen dat vooraf ondersteuning en goedkeuring wordt verkregen voor plannen of beslissingen. Een goede beheersing van draagvlak creëren levert de student voordeel in de toekomst. In een praktijkgericht onderzoek is gezocht naar welke bekwaamheden hierin belangrijk zijn en hoe die he...

Weten

Signaal

Frans Meijers & Karien Mittendorf (2017), Zelfreflectie in het hoger onderwijs.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Jill Whittingham.

Columns

Over diversiteit en blended learning

Column door Hans van Hout.

Weten

Voorspellen in het kader van de studiekeuzecheck: tijd voor verbetering

In dit artikel leveren we commentaar op de stand van zaken rondom de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck heeft als doel het voorspellen van studiesucces of de match van een potentiele student met een studie in het hbo of wo.

Weten

Selectie of 'gedwongen matching' in de master - identificeren van instrumenten die studiesucces kunnen voorspellen bij Farmacie

Zoektocht naar voorspellers voor studiesucces ten behoeve van een transparante, objectieve en reproduceerbare selectieprocedure voor de masteropleiding Farmacie (Universiteit Utrecht).