Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Redactioneel

Door Herma Roebertsen.

Columns

Adequate onderwijsorganisatie?

Column door Hans van Hout.

Weten

Risicostudenten identificeren bij aanvang van de studie

De Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen heeft onderzocht welke studentkenmerken op het gebied van vaardigheden, studiekeuze, motivatie en persoonlijkheid bij aanvang van de studie een voorspeller kunnen zijn van studieresultaten. Het onderzoek onder 467 studenten uit het eerste jaar...

Weten

Onderzoek naar diversiteit in onderwijs vanuit studentenperspectief

In dit artikel beschrijven we welke ervaringen en opvattingen studenten Pedagogiek en Social Work van twee hogescholen in Amsterdam hebben met diversiteit in het onderwijs. We gaan in op hun beleving van de samenstelling van de klas, de inhoud van het curriculum, hun ervaringen met de beroepspraktijk, en laten zien ...

Weten

Videofragmenten, een effectieve aanvulling?

Eerstejaars studenten van de Rechtenfaculteit, Universiteit Maastricht krijgen sinds 2012 als aanvulling op hoorcolleges videofragmenten van kernthema’s aangeboden. Onze veronderstelling is dat studenten die vaker naar de videofragmenten kijken en meer zelftoetsen maken, meer inzicht in de stof krijgen dan
studenten...

Weten

Jubileumartikel

Onderzoek van Onderwijs april '81.

Weten

15 jaar Landelijk Netwerk Onderwijs en Ontwikkeling HBO

Het O&O netwerk is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij onderwijskundig advies, ontwikkeling- en beleidsvorming binnen hogescholen. Het netwerk komt 4 à 5 keer per jaar bijeen rond een actueel thema op het terrein van beleid of wetenschap, ingeleid door één van de leden of een gastspreker uit de h(b)o-w...

Weten

Signaal

Stevens, Danelle E. & Levi, Antonia J. (2013). Introduction to rubrics. An assessment tool to save grading time, convey eective feedback, and promote student learning. Second edition. Sterling, Virginia: Stylus publishing.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Tanja Jaklofsky.

Columns

NRO: de redder van de onderwijskunde van het hoger onderwijs?

Column door Hans van Hout.

Weten

Cultuurspiegels: op zoek naar evenwicht in management en organisatiecultuur in het hoger onderwijs

Management in het algemeen en kwaliteitszorg in het bijzonder is dialectisch van aard. Het gaat om het zoeken en vinden van creatieve en werkbare oplossingen voor paradoxen of schijnbare tegenstellingen. Zo voelt iedereen die actief is in het onderwijs aan dat een zekere vrijheid nodig is om gedreven en creatief te ...

Weten

Professionele koersbepaling in excellentie onderwijs. Honours studenten reflecteren op hun talenten.

Dit artikel laat zien hoe, in het Honours College Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht, middels een interventie bestaande uit reectietalentenworkshops met de focus op successituaties, geprobeerd is om de reectievaardigheden van studenten te vergroten.

Weten

Jubileumartikel

Onderzoek van Onderwijs april '81.

Weten

Nieuws vanuit EHON

Lees hier de nieuwsberichten van deze editie.

Weten

Signaal

Expertisecentrum Hoger Onderwijs (2013). Vijftig onderwijstips. Antwerpen: Garant Uitgevers.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Cees van der Vleuten, Universiteit Maastricht.

Columns

Wynand Wijnen: onderwijskundige van het hoger onderwijs

Column door Hans van Hout.

Weten

Wynand tussen de techneuten

Wynand Wijnen leidde rond 2000 enkele jaren de ontwikkeling en invoering van Ontwerpgericht Onderwijs aan de Technische Universiteit Eindhoven. Twee naaste
medewerkers van destijds reflecteren op zijn activiteiten.

Weten

De cesuurmethode Cohen-Schotanus bij de opleiding Geneeskunde in Leiden

De beslissing omtrent de cesuur, de grens onvoldoende/ voldoende, is een belangrijke en moeilijke beslissing. In de literatuur worden verschillende methoden
voorgesteld voor het bepalen van de cesuur. In deze studie wordt de invloed onderzocht van het elimineren van vragen en het verkleinen van de referentiegroep
op...

Weten

Inleiding op het artikel ‘Toetsprogrammering en rendementsverlies’ door W.H.F.W. Wijnen (OvO, 1986)

Het artikel van Wijnen over de invloed van het toetsprogramma op het rendement snijdt een actueel probleem aan. Net als 25 jaar geleden is het verbeteren van het rendement een beleidsdoelstelling in het hoger onderwijs.

Weten

EHON nieuws

Lees hier de nieuwsberichten van deze editie.

Weten

Signaal

Berkel, H van, Jansen, E., & Bax, A. (red.) (2012). Studiesucces bevorderen: het kan en is niet moeilijk. Bewezen rendements-verbeteringen in het hoger onderwijs. Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Peter Peters.

Weten

Across the globe higher education teaching and learning: Where east meets west

Het International Consortium for Educational Development (ICED) hield van 23 tot 25 juli 2012 haar negende conferentie. Bij het ICED zijn nationale netwerken van onderwijskundige dienstverlening (Educational Development) in het hoger onderwijs aangesloten.

Columns

Enkele adviezen aan de nieuwe minister van Onderwijs

Column door Hans van Hout.

Weten

De erfenis van ‘Het Nieuwe Leren’

Volgens Simons (2010), een van de grondleggers van ‘het nieuwe leren’ in 1998, is er nog te weinig onderzoek gedaan naar welke ondersteuning het beste werkt in het leerproces van leerlingen en hoe dit georganiseerd moet worden. In dit artikel wordt de balans opgemaakt. Wat heeft ‘het nieuwe leren’ gebracht en
bestaa...

Weten

Een hogere bereidheid van studenten voor inspraak en medezeggenschap in hogescholen bij eigenbelang

Weinig studenten stellen zich kandidaat voor de medezeggenschapsraden in hun hogeschool. In dit artikel is via twee vignetstudies nagegaan welke
factoren deze lage bereidheid kunnen verklaren. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat studenten een hogere participatiebereidheid tonen, als hun inspraak ook positieve gev...

Weten

Feedback door digitale toetsen leidt tot significant betere studieresultaten

De Erasmus School of Economics (ESE) maakt, naast kleinschalige onderwijsmethoden, sinds collegejaar 2011-2012 intensief gebruik van wekelijkse digitale (formatieve) toetsen in het Bachelor 1 onderwijs om studenten individueel feedback te geven. In dit artikel wordt gekeken naar wat het effect is van het aanbieden v...

Weten

In Memoriam Wynand Wijnen

Weten

Signaal

Karen Stegers-Jager (2012). At-Risk Medical Students: Characteristics and Possible Interventions. Academisch proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Rina Vaatstra en Herma Roebertsen.