Welkom

Hartelijk welkom op de website van Onderzoek van Onderwijs, het tijdschrift over onderwijsresearch en -vernieuwing. Het tijdschrift richt zich op doceren en studeren in het hoger onderwijs.

Bekijk het werkvormenboek voor digitale lessen

Word abonnee

Bekijk hier de opties

Redactie

Neem contact op met de redactie
Redactioneel

Inhoud - nr. 2, oktober 2018 - jaargang 47

Redactioneel

Redactioneel - nr. 2, oktober 2018 - jaargang 47

Columns

De BSA-discussie: Meer werk maken van de verwijzende functie of echte systeemveranderingen?

De discussie over de BSA in het hoger onderwijs is weer eens los gebarsten. De aanleiding nu komt omdat minister Van Engelshoven heeft aangekondigd de norm voor een BSA te willen verlagen op maximaal 40 studiepunten. Een goed moment om als onderwijskundigen weer eens zelf na te denken, onderzoek te doen en aandacht ...

Praktijkonderzoek

Uitdagingen bij het stimuleren van diep leren in Small Private Online Courses (SPOCs)

Docenten in SPOCs (Small Private Online Courses) zijn ondervraagd over hun grootste uitdagingen bij het bereiken van diep leren. Resultaten laten zien dat de vijf meest voorkomende uitdagingen als volgt zijn: 1) Aansluiting tussen leerdoelen en leeractiviteiten 2) Inzicht in de behoeften van studenten 3) Flexibilite...

Praktijkonderzoek

Het verhogen van de formatieve waarde van summatieve toetsen door studentbetrokkenheid bij de toetscyclus

Het is van belang dat studenten bij aanvang van een studiedonderdeel de beoordelingscriteria en de vereiste standaarden begrijpen om tot de juiste prestatie te komen. De criteria voor succes dienen immers het uitgangspunt te zijn voor het leren van de student. In de praktijk blijken deze criteria echter lang niet al...

Weten

Institutional Change: Voices, Identities, Power, and Outcomes. Educational Developpers wisselen ervaringen uit in de Verenigde Staten

Conferentieverslag van de tweejaarlijkse bijeenkomst van het International Consortium for Educational Development (ICED), gehouden van 5 tot 8 juni 2018 in Atlanta, USA. Bij het ICED zijn verschillende nationale netwerken van onderwijskundige dinestverlening (Educational Development) in het hoger onderwijs aangeslot...

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Floris van Blankenstein.

Columns

Interdisciplinariteit: een baanbrekende ontwikkeling in universitair onderwijs?

Column door Hans van Hout, emeritus hoogleraar aan de UvA, in het bijzonder de onderwijskunde van het hoger onderwijs.

Weten

Impact van studentgecentreerde competentiegerichte leeromgevingen op de leerapproach

In dit actieonderzoek wordt de leerapproach van studenten in een studentgecentreerde competentiegerichte leeromgeving vergeleken met die in een
traditionele leeromgeving. Studenten uit de bachelor Informatica aan de Universiteit Antwerpen namen deel aan een bevraging betreffende aspecten die de
leerapproach beïnvloe...

Praktijkonderzoek

De invloed van docentgedragingen op de docent-studentrelatie

In dit artikel wordt uiteengezet welke gedragingen volgens studenten een positieve docent-student relatie (DSR) kenmerken en wat die gedragingen inhouden. Met een positieve DSR wordt een DSR bedoeld die volgens studenten bijdraagt aan hun motivatie. Als uitgangspunt wordt hiervoor een praktijkonderzoek gebruikt dat ...

Weten

Peer review in het hoger onderwijs: Praktische tips om peer review effectief in te zetten.

Elkaar feedback geven en peer review worden steeds belangrijker. Vandaar dat dit op Nederlandse universiteiten steeds meer gemeengoed wordt. Zo ook op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), waar in opdracht van de Dean van het TU/e Bachelor College met een praktijkonderzoek en literatuurstudie de volgende vrag...

Weten

Signaal

Story design, Het geheim achter een strategisch ijzersterk verhaal, Farah Nobbe en Natalie Holwerda-Mieras, Boom Uitgevers Amsterdam, 2017.

Redactioneel

Redactioneel.

Door Jill Whittingham.

Weten

Scholarship of Teaching and Learning: de missing link

Hans van Hout stelt in deze bijdrage dat 'scholarship' de kloof tussen fundamenteel onderzoek en onderwijspraktijk kan dichten.

Opinie

Dynamisch onderzoek in statisch onderwijs

In dit artikel gaan de auteurs in op de vraag: Welke uitdagingen brengen de integratie van het onderwijs en onderzoek met zich mee in het HBO?

Weten

Simulatieleren in het verpleegkundig ethiekonderwijs: evaluatie van inleefsessies in het zorg-ethisch lab Zwolle

In het zorg-ethisch lab (ZEL) worden ‘inleefsessies’ gehouden waarin zorgverleners in opleiding met derden, vaak zelf (ervaren) zorgverleners, die de rol van zorgvrager ‘spelen’, een dagdienst in een woonzorgvorm nabootsen en evalueren. Dit document doet verslag van evaluaties van het ZEL: welke leerervaringen zegge...

Praktijkonderzoek

Soft skills als competentie in het HBO - Het creëren van draagvlak als competentie in het HBO

Draagvlak creëren betekent ervoor zorgen dat vooraf ondersteuning en goedkeuring wordt verkregen voor plannen of beslissingen. Een goede beheersing van draagvlak creëren levert de student voordeel in de toekomst. In een praktijkgericht onderzoek is gezocht naar welke bekwaamheden hierin belangrijk zijn en hoe die he...

Weten

Signaal

Frans Meijers & Karien Mittendorf (2017), Zelfreflectie in het hoger onderwijs.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Jill Whittingham.

Columns

Over diversiteit en blended learning

Column door Hans van Hout.

Weten

Voorspellen in het kader van de studiekeuzecheck: tijd voor verbetering

In dit artikel leveren we commentaar op de stand van zaken rondom de studiekeuzecheck. De studiekeuzecheck heeft als doel het voorspellen van studiesucces of de match van een potentiele student met een studie in het hbo of wo.

Weten

Selectie of 'gedwongen matching' in de master - identificeren van instrumenten die studiesucces kunnen voorspellen bij Farmacie

Zoektocht naar voorspellers voor studiesucces ten behoeve van een transparante, objectieve en reproduceerbare selectieprocedure voor de masteropleiding Farmacie (Universiteit Utrecht).

Weten

Ethics, Care and Quality in Educational, Development: uitwisselen van ervaringen in Zuid Afrika

Conferentieverslag van de tweejaarlijkse bijeenkomst van het International Consortium for Educational Development (ICED), 24 – 27 November 2016, Kaapstad, Zuid Afrika.

Weten

Signaal

Gageldonk van, K. (2017) Op zoek naar onderzoek. De totstandkoming van de onderzoekfunctie in het hoger beroepsonderwijs. Leiden.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Rina Vaatstra.

Columns

Mijn wensenlijstje voor een nieuw kabinet

Column door Hans van Hout.

Weten

Werkplekleren: een geïntegreerd model om continue en zelfregulerende competentiegroei op de werkplek te stimuleren

Hoe kunnen we het werkplekleren organiseren zodat de ontwikkeling van een continue en zelfregulerend leerproces in een discontinue opleidingscontext
optimaal gestimuleerd wordt? Verschillende wetenschappelijke studies resulteerden in een model dat een antwoord biedt op deze vraag (Embo 2015). Dit artikel heeft tot d...

Weten

Exploring freedom and control in global higher education

De Society for Research into Higher Education (SRHE) hield van 7 tot en met 9 December 2016 haar jaarlijkse conferentie in Newport, Wales. De conferentie werd bezocht door zo’n 400 deelnemers van binnen en buiten Europa. Een doel van de bezoekers was onderzoeksresultaten te presenteren en inspiratie op te doen voor ...

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Jill Whittingham.

Columns

Prestatieafspraken, toch een effectief middel

Column door Hans van Hout.

Praktijkonderzoek

Een explorerend onderwijsexperiment naar het stimuleren van studentbetrokkenheid

De ervaringen die in dit experiment zijn opgedaan, en meer specifiek (1) de leerervaringen van de opleidingsdocenten, (2) de beleving van de betrokken
studenten van hun deelname aan het experiment, en (3) de relatie met de keuze in toetsproduct door de studenten, zijn in dit artikel onderwerp van studie.

Weten

To Flip or not to Flip

Flipping the Classroom is hot in onderwijsland, iedereen praat erover en veel docenten zijn er al mee aan de slag gegaan. Maar wat is Flipping the Classroom
nu eigenlijk ? Wat is de relatie met de taxonomie van Bloom? En waar moet je allemaal aan denken als je als docent aan de slag wil met Flipping the Classroom?