Redactioneel

Redactioneel

Door Peter Peters.

Weten

Across the globe higher education teaching and learning: Where east meets west

Het International Consortium for Educational Development (ICED) hield van 23 tot 25 juli 2012 haar negende conferentie. Bij het ICED zijn nationale netwerken van onderwijskundige dienstverlening (Educational Development) in het hoger onderwijs aangesloten.

Columns

Enkele adviezen aan de nieuwe minister van Onderwijs

Column door Hans van Hout.

Weten

De erfenis van ‘Het Nieuwe Leren’

Volgens Simons (2010), een van de grondleggers van ‘het nieuwe leren’ in 1998, is er nog te weinig onderzoek gedaan naar welke ondersteuning het beste werkt in het leerproces van leerlingen en hoe dit georganiseerd moet worden. In dit artikel wordt de balans opgemaakt. Wat heeft ‘het nieuwe leren’ gebracht en
bestaa...

Weten

Een hogere bereidheid van studenten voor inspraak en medezeggenschap in hogescholen bij eigenbelang

Weinig studenten stellen zich kandidaat voor de medezeggenschapsraden in hun hogeschool. In dit artikel is via twee vignetstudies nagegaan welke
factoren deze lage bereidheid kunnen verklaren. De onderzoeksresultaten wijzen uit dat studenten een hogere participatiebereidheid tonen, als hun inspraak ook positieve gev...

Weten

Feedback door digitale toetsen leidt tot significant betere studieresultaten

De Erasmus School of Economics (ESE) maakt, naast kleinschalige onderwijsmethoden, sinds collegejaar 2011-2012 intensief gebruik van wekelijkse digitale (formatieve) toetsen in het Bachelor 1 onderwijs om studenten individueel feedback te geven. In dit artikel wordt gekeken naar wat het effect is van het aanbieden v...

Weten

In Memoriam Wynand Wijnen

Weten

Signaal

Karen Stegers-Jager (2012). At-Risk Medical Students: Characteristics and Possible Interventions. Academisch proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Rina Vaatstra en Herma Roebertsen.

Columns

Kwaliteits-enquête HBO ver onder de maat!

Column door Hans van Hout.

Weten

Weblectures, een verrijking van het onderwijs

Ervaringen met verschillende varianten van weblectures in het hoger onderwijs.

Weten

De ROTOR, Onderwijs ontwikkelen met kwaliteit

In dit artikel wordt een recent ontwikkeld denk- en handelingsmodel beschreven, dat bedoeld is om ontwikkelingen in onderwijs of beroep systematisch te ontwerpen en te monitoren en zo de kwaliteit ervan te borgen.

Weten

Leerproces verbeteren door formatieve toetsen

Artikel uit de oude doos in het kader van het jubileumjaar: D.N.M. de Gruijter. Bureau Onderzoek van Onderwijs. Rijksuniversiteit Leiden, 1974

Weten

Signaal

Beoordelen van competenties. Geerligs, J. (2012). Gouda: Raccent.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel

Door Peter Peeters.

Columns

Kan het universitaire onderwijs al zonder onderwijskundige ondersteuning?

Een “In memoriam” bij de opheffing van het IOWO. Column door Hans van Hout.

Weten

Effectieve kwaliteitszorg vereist een systematische werkwijze en een cultuur van flexibiliteit en open communicatie

Onderzoek bij 266 docenten van achttien HBO-opleidingen in 2008 en bij achttien directeuren en senior docenten van zes opleidingen in 2010 laat zien dat de docenten van alle opleidingen een voorkeur hebben voor op flexibiliteit gerichte organisatiewaarden en dat zij kwaliteit vooral zien als het versterken en verbet...

Weten

Kennis leren op een hbo-opleiding social work: wat levert het op?

Leren ze wel genoeg kennis? Leren ze wel de goede kennis? Krijgen ze wel genoeg kennisinstructie? Er is veel ‘te doen’ over kennis leren in het hedendaagse hoger beroepsonderwijs. Dit artikel doet verslag van een zoektocht naar antwoorden op bovenstaande vragen.

Weten

Uitdagen van excellente studenten

In deze case study onderzochten we de ervaringen van studenten in een zeer uitdagende cursus. De centrale vragen waren hoe het evenwicht tussen uitdaging en competentie door (excellente) studenten werd ervaren, en wat de uitdaging voor hen precies inhield. voor hen precies inhield. Een interessante uitkomst was dat ...

Weten

College lopen niet slechter op band dan op gehoor

ln het studiejaar 1968/69 is het Economisch lnstituut van de rijksuniversiteit Utrecht ertoe overgegaan onderwijs te geven aan eerstejaarsstudenten in de rechten met behulp van bandrecorders.

Weten

Signaal

75 modellen van het onderwijs. Remco Coppoolse, Dammis Vroegindeweij (2010). Noordhoff Uitgevers.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Redactioneel

Redactioneel en column

Redactioneel door Herma Roebertsen. Column door Hans van Hout.

Weten

Excelleren in Hoger Onderwijs en Samenleving: Een integratief model rondom uitmuntende prestaties

Er is een model ontwikkeld dat helpt bij de bespreking van doceerstrategieën die studenten stimuleren om tot uitmuntende prestaties te komen. Een breder blikveld is nodig; de vraag wat prikkelt tot excelleren staat niet op zichzelf en is nauw verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen.

Weten

De leer- en motivatiekenmerken van studenten in het volwassenenonderwijs

Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen wordt geconfronteerd met een toegenomen heterogene instroom, dit zowel wat betreft leeftijd, vooropleiding en werk- en gezinssituatie, als wat betreft leer- en motivatiekenmerken. De opleidingen in het volwassenenonderwijs worden dan ook uitgedaagd om hun onderwijs hierop af te...

Weten

Towards a model of student engagement: Identifying engagement triggers in Dutch higher vocational education.

What motivates students to work harder for their studies? Why students choose to engage in certain activities and whether there is a link between these
engagement scales and actual performance?

Weten

Professionalisering van docenten in het hbo

Wat is het effect van docentprofessionaliseringsactiviteiten: specialisatie, ook vanwege de toegenomen maatschappelijke eisen tot certificering, of zichzelf juist verbreden in hun vakmanschap? Wat betekent dit voor de beroepsautonomie?

Weten

Signaal

Reenalda, M. (2011). Effecten van dualisering in het hbo. Enschede: Universiteit Twente.

Weten

EHON nieuws

Op 30 september 2011 vond in Utrecht de tweede jaarvergadering van het EHON plaats. Deze keer was er voor een programma gekozen, waarbij de jaarvergadering een uur zou duren, waarna een aantrekkelijk inhoudelijk middagprogramma werd aangeboden onder de titel 'Meer met minder'.

Weten

Inhoud

Bekijk hier de inhoudsopgave van deze editie.

Weten

Redactioneel

Weten

Promoveren door medewerkers van het hoger beroepsonderwijs: een verdere verkenning

Steeds meer medewerkers in het hbo beginnen een promotietraject. Vrijgesteld voor andere taken voor meestal twee dagen per week, proberen zij binnen
vier jaar de doctorstitel te behalen. Dit explorerend onderzoek geeft een beeld van deze promovendi. Wie zijn ze? Tegen welke problemen lopen zij aan?

Weten

(Beter) leren doceren in het hoger onderwijs. Evaluatie van een professionaliseringsprogramma voor beginnende docenten

Er is de laatste jaren groeiende aandacht voor didactische professionalisering van docenten in het hoger onderwijs. Zowel aan universiteiten als aan hogescholen is een grote diversiteit aan trajecten ontstaan. Er is niet zoveel bekend over welke uitgangspunten worden gehanteerd in deze trajecten en wat het effect er...

Weten

Leerpunten uit talentprogramma’s in het bedrijfsleven voor honoursprogramma’s in het hoger onderwijs: een verkenning

Programma’s voor getalenteerde studenten in het hoger onderwijs, ook wel honoursonderwijs genoemd, staan in Nederland op dit moment sterk in de belangstelling. Om inspiratie op te doen voor de opzet van dergelijke programma’s is een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar de opzet, uitvoering en achtergronden van ...